Kiedy firma powinna ogłosić upadłość

Kiedy firma powinna ogłosić upadłość?

Spis treści

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem decyzji po stronie przedsiębiorcy, które mają na celu umożliwienie jego sprawnego funkcjonowania. W sytuacji pojawienia się problemów w zakresie płynności finansowej, warto reagować w sposób szybki i zdecydowany, zanim przedsiębiorstwo znajdzie się w sytuacji uzasadniającej konieczność likwidacji bądź ogłoszenia upadłości.  Skutecznym narzędziem pozwalającym tego uniknąć jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Może się jednak okazać, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie już niemożliwe do przeprowadzenia, bowiem sytuacja przedsiębiorstwa będzie wskazywała na to, iż brak jest możliwości regulowania należności na jego podstawie.  

Upadłość przedsiębiorstwa  

Upadłość, może zostać ogłoszona przez Sąd w postępowaniu upadłościowym, jeżeli ten stwierdzi, iż występuje zjawisko niewypłacalności przedsiębiorcy. Upadłość może polegać na likwidacji majątku przedsiębiorcy celem zaspokojenia wierzycieli, skutkującym zakończeniem prowadzenia działalności albo upadłością związaną z zawarciem z nimi układu, skutkującego dalszym prowadzeniem działalności i zaspokajaniem częściowym wierzycieli.  

Przesłanki ogłoszenia upadłości 

Przedsiębiorstwo powinno ogłosić upadłość, jeżeli wystąpiła przesłanka niewypłacalności. Kiedy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne? O stanie niewypłacalności możemy mówić, jeżeli przedsiębiorstwo utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań dłużnika rozumiana powinna być jako opóźnienie w ich wykonaniu utrzymujące się powyżej trzech miesięcy. Z kolei jeżeli sytuacja ta dotyczy osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną niewypłacalność jest równoznaczna z sytuacją, w której to nieuregulowane zobowiązania przekraczają wartość majątku podmiotu i utrzymują się przez okres przekraczający dwa lata.  
Niemniej jednak warto każdą sytuację przedsiębiorcy rozpatrywać w sposób indywidualny.  

Wniosek o ogłoszenie upadłości 

Do złożenia wniosku obowiązany jest każdy, kto ma prawo do prowadzenia spółki oraz jej reprezentowania. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie niewypłacalności wynosi 30 dni. Okres ten liczony jest od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność. Terminu tego należy przestrzegać, bowiem jego niedopełnienie może wiązać się z określonymi negatywnymi konsekwencjami, np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.  

Q&A 

Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości? 

Obowiązek ogłoszenia upadłości  powstaje  jeżeli wystąpiła przesłanka niewypłacalności.  

Kiedy zarząd powinien ogłosić upadłość? 

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spółki oraz jej reprezentowania i powinien być spełniony w momencie stwierdzenia wystąpienia przesłanki niewypłacalności przedsiębiorstwa.  

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość? 

Podstawową konsekwencją ogłoszenia upadłości jest utrata przez upadłego prawa zarządu swoim majątkiem na rzecz syndyka masy upadłości, możliwość rozwiązania wiążących stosunków pracy bez zachowania ochrony przed wypowiedzeniem wynikającej z przepisów prawa pracy oraz likwidację masy upadłości celem uzyskania funduszy na rzecz spłaty wierzycieli. 

Co to znaczy, że firma jest w upadłości? 

Oznacza to że majątek przedsiębiorstwa staje się masą upadłościowej. Z masy upadłościowej zaspokajane będą należności wobec wierzycieli.  

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI
KONSULTACJA Z PRAWNIKIEM