Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Spis treści

W ostatnich latach odnotowuje się znaczne zainteresowanie upadłością konsumencką. Przewidziane przez ustawodawcę rozwiązanie jest przeznaczone dla dłużników, którzy utracili zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka co do zasady sprowadza się do zaspokojenia wierzycieli ze środków uzyskanych w drodze likwidacji majątku upadłego. Co się zatem dzieje, kiedy upadły takiego majątku nie posiada? Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, a także omówić kilka kluczowych aspektów związanych z tym procesem.

Upadłość konsumencka bez majątku – procedura

Postępowanie upadłościowe można podzielić na cztery główne etapy.

Pierwszy z nich to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na tym etapie często warto skorzystać z pomocy z adwokata/radcy prawnego, który zawrze we wniosku wszystkie niezbędne informacje, a także odpowiednio uzasadni okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności dłużnika.

Dłużnik nieposiadający majątku tym bardziej musi skupić się na przytoczeniu okoliczności, w jakich doszło do utraty majątku. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego.

Drugim etapem jest procedowanie wniosku przez sąd, który sprawdza okoliczności niewypłacalności dłużnika oraz niezbędne elementy wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym między innymi wykaz majątku dłużnika. Tym bardziej, jeżeli dłużnik nie posiada majątku, powinien zawrzeć o tym informacje już we wniosku. Po weryfikacji wniosku przez Sąd, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz wyznacza się syndyka.

Kolejnym etapem jest stworzenie przez syndyka listy wierzytelności i likwidacja majątku upadłego. Środki uzyskane z likwidacji mają zostać przeznaczone na spłatę wierzycieli. W przypadku, kiedy upadły nie posiada majątku, proces ten jest znacznie skrócony i skupia się głównie na ustaleniu listy wierzytelności.

Ostatnim etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego realizacja. Jednak w przypadku upadłego nieposiadającego majątku, sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat.

Jeżeli sytuacja uniemożliwiająca spłatę wierzycieli jest przejściowa i może ulec polepszeniu, to wierzyciele upadłego w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego mają możliwość złożenia wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że upadły będzie zobligowany do spłaty swoich zobowiązań w wysokości ustalonej w planie spłaty.

Należy pamiętać, że jednocześnie niektóre długie, takie jak odszkodowania, kary grzywny, alimenty, nie mogą zostać umorzone.

Koszty i wynagrodzenia w toku upadłości konsumenckiej bez majątku

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje 30 zł. Jeżeli dłużnik działa przez pełnomocnika, to zobowiązany jest do opłaty dodatkowych 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. W przypadku dłużnika nieposiadającego majątku, dłużnik może starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, jeżeli dostatecznie uzasadni, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dodatkowo, na koszty upadłości konsumenckiej składa się m.in. wynagrodzenie pełnomocnika i syndyka oraz co do zasady koszty związane z likwidacją majątku. W przypadku, gdy upadły nie posiada majątku, koszty skupiają się na wynagrodzeniu pełnomocnika i syndyka. Stawki profesjonalnych pełnomocników za sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wahają się od kilkuset złotych do 2-3 tys. zł w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji prawnej dłużnika i ilości wierzycieli. Natomiast wynagrodzenie syndyka jest określane na podstawie wysokość funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, zakresu czynności podejmowanych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czasu trwania postępowania. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Zbycie majątku przez dłużnika

Dłużnik powinien mieć na uwadze, że wszelkie czynności rozporządzające majątkiem (np. sprzedaż lub darowizna) dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, które rażąco przewyższają wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego, są bezskuteczne.

Q&A

1.  Jak długo trwa postępowanie upadłościowe bez majątku?

Postępowanie upadłościowe bez majątku trwa krócej w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy dłużnik posiada majątek. Brak majątku jest równoznaczny z pominięciem etapu jego likwidacji, który w zależności od obciążeń ustanowionych na danym składniku majątku, jego stanie i wartości, może trwać do kilku lat.

2.  Co jeśli upadły nie ma majątku?

Brak majątku dłużnika nie uniemożliwia ogłoszenia upadłości. O braku majątku dłużnika należy wspomnieć już we wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku braku majątku postępowanie upadłościowe będzie znacznie krótsze, ponieważ zostanie pominięty czasochłonny etap jego likwidacji.

3.  Ile kosztuje upadłość konsumencka bez majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku jest stosunkowo tanim postępowaniem. Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Jeżeli wniosek jest składany przez profesjonalnego pełnomocnika, to należy doliczyć jego wynagrodzenie, które może się wahać od kilkuset złotych do 2-3 tys. zł. Po ogłoszeniu upadłości dłużnika nieposiadającego majątku, koszty postępowania pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

 4.  Ile czasu ma syndyk?

Przepisy ustawy prawo upadłościowe nigdzie nie stawiają sztywnych ram czasowych dla przeprowadzenia czynności przez syndyka. Na czas postępowania ma wpływ wielkość majątku dłużnika, tj. ilość składników oraz możliwość jego spieniężania. Przepisy jasno wskazują sześciomiesięczny termin instrukcyjny (niewiążący) dla syndyka dla działań umożliwiających zakończenie likwidacji majątku dłużnika.

Katarzyna Łuczka Łuczka

Katarzyna Łuczka​

aplikantka adwokacka

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI