Ciąża i urlop macierzyński a upadłość przedsiębiorstwa

Ciąża i urlop macierzyński a upadłość przedsiębiorstwa

Spis treści

W prawie pracy istnieje szczególna ochrona dla niektórych grup pracowników, takich jak kobiety w ciąży czy pracownice na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.  Warto jednak zauważyć, że w przypadku ogłoszenia upadłości firmy, zgodnie z artykułem 177. § 4. Kodeksu pracy, stosunek pracy nie jest objęty ochroną prawną. To oznacza, że pracodawca może zwolnić pracowników, w tym kobiety w ciąży czy na urlopie macierzyńskim, bez specjalnych ograniczeń. Ta sytuacja jest z pewnością trudna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Sprawdź nasze usługi: Kancelaria Restrukturyzacyjna Wrocław

Ciąża a likwidacja zakładu pracy

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa, istnieje istotne ograniczenie w ochronie stosunku pracy. To ograniczenie obejmuje różne kategorie pracowników, takie jak kobiety będące w ciąży, przebywające na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, a także osoby znajdujące się w wieku przedemerytalnym. Artykuł 177. § 4. Kodeksu pracy stanowi, że w kontekście upadłości firmy pracodawca uzyskuje prawo do zwolnienia każdego pracownika bez wyjątku.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości bądź likwidacji daje pracodawcy możliwość zakończenia stosunku pracy nawet w przypadku pracownic będących na różnych etapach ciąży oraz po porodzie. Taki stan prawny pozbawia pracowników wrażliwych grup ochrony, takich jak kobiety w ciąży, dodatkowej gwarancji stabilności zatrudnienia w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zmaga się z trudnościami finansowymi.

Likwidacja firmy a L4 w ciąży

Jak już wskazano, w sytuacji, gdy pracodawca planuje ogłosić upadłość, pracownicy stają przed brakiem skutecznej ochrony przed potencjalnym wypowiedzeniem umowy o pracę. Nawet posiadanie zwolnienia lekarskiego, co obejmuje również kobiety w ciąży, nie gwarantuje pełnej ochrony przed ewentualnym zwolnieniem. To oznacza, że pracownicy, w tym również kobiety w ciąży, są narażeni na ryzyko utraty zatrudnienia w obliczu trudności finansowych pracodawcy.

Jednak warto zauważyć, że istnieje pewne pozytywne rozwiązanie w tej sytuacji. Mianowicie, gdy pracownica jest w ciąży, a firma ogłasza upadłość, nadal ma ona prawo do zasiłku chorobowego. To świadczenie przysługuje zarówno przed, jak i po zakończeniu stosunku pracy. Likwidacja zakładu pracy czy ogłoszenie upadłości nie wpływają na te mechanizmy świadczeń, co stanowi pewne wsparcie finansowe dla pracownic znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z utratą pracy w okresie ciąży.

Q&A

Jakie są skutki zwolnienia kobiety w ciąży przy likwidacji zakładu pracy?

Osoby, których stosunek pracy został zakończony w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a które nie uzyskały innej formy zatrudnienia, mają prawo do otrzymywania zasiłku na okres do dnia porodu, zgodnego z wysokością zasiłku macierzyńskiego.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Co do zasady umowa o pracę  nie może być rozwiązana w sytuacji, gdy pracownica w trakcie ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wyjątek stanowi m.in. ogłoszenie upadłości bądź likwidacja przedsiębiorcy kiedy to ochrona przed zwolnieniem zostaje wyłączona.

Co należy się pracownikowi przy likwidacji zakładu pracy?

Likwidacja firmy oznacza m.in. prawo pracownika do odprawy, która zależy od stażu pracy: jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony krócej niż 2 lata, dwumiesięczne, gdy zatrudnienie trwało od 2 do 8 lat, oraz trzymiesięczne, jeśli pracownik pracował ponad 8 lat.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży przy likwidacji stanowiska pracy?

Niezgodnym z przepisami jest  zakończenie umowy o pracę z pracownicą, gdy znajduje się ona w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, z powodu likwidacji jej stanowiska pracy.

Magdalena Jabłońska Jabłońska

Jest absolwentką studiów I stopnia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych dzięki ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ DO NAS 508 371 371

Nasza misja

Kancelaria została utworzona z myślą o świadczeniu usług dla przedsiębiorców i konsumentów, którzy borykają się z problemami z płynnością finansową. Nasz zespół składa się z różnorodnych profesjonalistów, w tym licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów, doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych pracowników sektora bankowego. Posiadamy znaczne doświadczenie w obszarach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstw. Misją naszej kancelarii jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom i konsumentom w uniknięciu niewypłacalności, jednocześnie dążąc do zrozumienia i uwzględnienia interesów wierzycieli. W kwestiach związanych ze spłatą zadłużenia istnieje zawsze rozwiązanie – kluczem jest odpowiednie doświadczenie i wiedza w jego odnalezieniu.
Mateusz Jabłoński

Numer licencji: 1586

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Sprawdź ile możesz zyskać na restrukturyzacji firmy!

DARMOWY KALKULATOR RESTRUKTURYZACJI